Gebruiksvoorwaarden RIBBIT

RIBBIT (Hierna: het “Platform”) is een initiatief van:

Crypton BVBA (Hierna: “Crypton”)

Bastijnstraat 8

2590 Berlaar

België

Btw-nummer: 0628 899 203

U kan ons steeds contacteren via:

E-mail: info@crypton.be

Telefoon: +32 (0) 496 63 29 67

 

Crypton wil dat het Platform blijft evolueren met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Crypton zal dan ook te allen tijde rekening houden met de feedback van de Gebruikers. Crypton staat open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen.

Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij to the point kunnen antwoorden.

1. Introductie

Het Platform betreft een uitgebreide en betrouwbare digitale oplossing met als doel een efficiënte bedrijfsadministratie voor ondernemingen aan te bieden. Het Platform biedt een integratie aan van verschillende modules:

 • CRM
 • Facturatie
 • Projectbeheer
 • Tijdsregistratie
 • Kosten
 • Productbeheer
 • Personeelsbeheer

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring  en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld worden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn zowel op ons als op de Gebruiker van toepassing. Een “Gebruiker” in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden betreft iedere rechtspersoon die het Platform koopt of wenst te kopen en te gebruiken conform deze Gebruiksvoorwaarden (hierna: de “Licentienemer”) en iedere persoon die het Platform gebruikt in overeenstemming met de rechten die aan de Licentienemer zijn toegekend (hierna: de “Eindgebruiker”).

Door het Platform te gebruiken, erkent en aanvaardt de Gebruiker de onmiddellijke bindende werking van deze Gebruiksvoorwaarden. Afwijkingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. In dergelijk geval hebben de specifieke bepalingen slechts werking voor zover zij afwijken van de huidige Gebruiksvoorwaarden. De overige bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden behouden hun volle werking.

2. Registratie

De Gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform dient zich te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de Gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat Crypton volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.

De Gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “Gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Gebruiker en Crypton om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de Gebruiker niet toegelaten zijn Gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Crypton. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

De Gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn Gebruikersprofiel melden aan Crypton. Crypton zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.

3. LICENTIEVERLENING

Onder voorbehoud van de betaling van de licentievergoeding en onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden opgenomen in de Licentieovereenkomst tussen Licentienemer en Crypton, kent Crypton de Gebruiker een wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht toe om het Platform, evenals (toekomstige) updates en aan het Platform gerelateerde documentatie, te installeren voor diens eigen doeleinden (hierna “Licentie”).

Crypton zal het gelicentieerde Platform samen met bijbehorende documentatie en instructies beschikbaar stellen bij de rechtmatige aanschaf van het Platform. De Licentie neemt aanvang bij de activatie van het Platform op verzoek van de Gebruiker en wordt toegekend voor een bepaalde duur.

3.1 Rechten van de Licentienemer

3.1.1 Het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht van de Licentienemer kan variëren naargelang de registratie van de Licentienemer en enige andere aanvullende diensten waarop de Licentienemer is ingeschreven. Enig ander gebruik of exploitatie dan in deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk is toegekend aan de Licentienemer is niet toegelaten voor zover de Licentienemer daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen vanwege Crypton.

De volgende features en modaliteiten zijn doorgaans begrepen in de Licentie:

 • Contactlijst
 • Tijdsregistratie
 • Facturatie
 • Projectbeheer
 • Onkosten
 • Agenda
 • Statistieken

De Licentienemer heeft het recht om:

 • het Platform te integreren in en te gebruiken op de website die toebehoort aan, geleased wordt door of gecontroleerd wordt door de Licentienemer.
 • het Platform te integreren in enige andere applicatie die toebehoort aan, geleased wordt door of gecontroleerd wordt door de Licentienemer.
 • op zijn verantwoordelijkheid een overeengekomen aantal Eindgebruikers het recht op toegang tot en gebruik van het Platform binnen de bedrijfsomgeving toe te kennen. Crypton behoudt zich het recht voor een Eindgebruiker de toegang tot het Platform te weigeren wanneer daar dwingende en zwaarwichtige redenen voor zijn.

Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Licentienemer om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het gebruiksrecht op het Platform af te dwingen. Het Platform is slechts volledig functioneel en effectief als de Licentienemer de vereiste en op voorhand gespecifieerde hardware, (browser) software en telecommunicatie-faciliteiten voorziet. Het is de verantwoordelijkheid van de Licentienemer om te verzekeren dat de gebruikte apparatuur en de software voldoen aan de systeemvereisten zoals duidelijk gecommuniceerd door Crypton. Crypton kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

 

3.1.2 Dataopslag en back-up

De Licentienemer ontvangt de noodzakelijke virtuele ruimte om de data die bij het gebruiken van het Platform verwerkt wordt te bewaren (de “Platformdata”).

Crypton zal op regelmatige basis back-ups maken van de data die zijn opgeslagen op het Platform. Crypton bepaalt vrij de frequentie van de back-ups.

Crypton neemt alle noodzakelijke maatregelen om de data van de Licentienemer te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, aanpassingen, ongeautoriseerde publicatie en toegang. De Licentienemer erkent en aanvaardt dat deze bescherming slechts een inspanningsverbintenis inhoudt.

De Licentienemer moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn voor de bescherming en bewaring van het Platformdata.

 

3.1.3 Beveiliging              

Crypton neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van haar Platform te garanderen. Hiermee wordt gedoeld op preventieve en curatieve maatregelen.

In het geval Crypton kennis heeft van een datalek zal zij de Licentienemer onmiddellijk informeren over de te ondernemen acties. Dit betreft evenwel slechts een inspanningsverbintenis. Crypton kan dus geen absolute garanties geven.

 

3.1.4 Onderhoud en updates                            

Crypton beoogt een Platform van een hoge kwaliteit aan te bieden door regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates uit te voeren aan het Platform. Deze handelingen zullen gesteld worden binnen een tijdspanne die gekenmerkt wordt door een algemene verminderde activiteit, tenzij de omstandigheden een ander optreden verantwoorden.

Onderhoudswerkzaamheden, wijzigingen en verbeteringen aan het Platform kunnen een tijdelijke invloed hebben op de toegankelijkheid en de goede werking van het Platform. Crypton zal de Licentienemer minstens 24 uren op voorhand informeren over zulke handelingen, in de mate van het mogelijke en voor zover dit nuttig is.

 

3.1.5 Ondersteuning

De Licentienemer kan ondersteuning vragen via FAQ, chat, e-mail, telefoon, videoconferentie of via een fysieke workshop.

Daarnaast biedt Crypton ondersteuning aan de Licentienemer voor disfuncties en incidenten met betrekking tot het Platform. Een disfunctie is iedere situatie waarbij de geleverde diensten niet (volledig) overeenstemmen met de overeengekomen functionaliteit en waarbij dit een effect heeft op de goede werking of toegankelijkheid van het Platform. Een incident betreft iedere tijdelijke disfunctie waarvan de effecten niet langer bestaan op het ogenblik dat deze gemeld wordt.

Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen twee soorten disfuncties:

 • Een disfunctie ten gevolge van een gebrekkige technische of softwarekennis;
 • Een disfunctie die veroorzaakt wordt door een technisch defect of een softwarefout (Bug).

De Licentienemer verklaart dat hij iedere disfunctie en ieder incident onverwijld zal melden. Crypton zal enkel de gerapporteerde disfuncties herstellen.
De Licentienemer moet een duidelijke omschrijving geven van de disfunctie en van de omstandigheden waarbij de disfunctie optreedt, bij voorkeur aan de hand van een print screen.

Een onmiddellijke en permanente oplossing voor een disfunctie is niet altijd mogelijk. De Licentienemer begrijpt en aanvaardt dat een oplossing niet altijd equivalent is aan een herstel in de oorspronkelijke toestand.
Een disfunctie geeft in geen geval aanleiding tot een terugbetaling.

 

3.2.       Beperkingen aan het gebruiksrecht

3.2.1 Algemeen

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

 • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
 • Het Platform en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
 • Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
 • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
 • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

Crypton behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen wanneer een Licentienemer (of Eindgebruiker) deze Gebruiksvoorwaarde, schendt of een inbreuk maakt op enige andere gekende verplichting, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde gedragscode op het internet.

Gelieve artikel 3.4 door te nemen voor meer informatie over de maatregelen. Maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.

 

3.2.2 Overmatig gebruik

Verder dient de Licentienemer zich te onthouden van enig gebruik dat op significante wijze het gebruik van het Platform en aanvullende diensten van Crypton door een gemiddelde Licentienemer overschrijdt (‘overmatig gebruik’). Dergelijk overmatig gebruik brengt immers een risico met zich mee van schade aan het netwerk of een system overload van het Platform en de diensten.

Crypton zal in geval van overmatig gebruik de Licentienemer informeren over het problematisch gedrag en zal de benodigde maatregelen nemen om het gebruik van het Platform te verminderen. Op schriftelijk verzoek van Crypton moeten Partijen bemiddelen om een oplossing te vinden, indien de overbelasting van structurele aard is. Crypton behoudt zich het recht voor om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden op te schorten, zodat het kwalititatief gebruik van andere gebruikers gewaarborgd blijft.

 

3.3 Rechten en plichten van Eindgebruikers

De in de Gebruiksvoorwaarden opgenomen rechten en plichten van de Licentienemer zijn naar analogie van toepassing op de Eindgebruiker. De Licentienemer dient de Eindgebruiker te allen tijde te informeren over de Gebruiksvoorwaarden en te wijzen op zijn verplichtingen.

De Licentienemer is verantwoordelijk voor de handelingen, het gedrag en het gebruik van het Platform door diens werknemers, agenten, bestuurders en enige andere persoon aan wie de Licentienemer op opzettelijke of onopzettelijke wijze rechtstreekse of onrechtstreekse toegang verschaft tot het Platform en/of computerapparatuur.

Bij niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden kan Crypton maatregelen nemen ten opzichte van de Licentienemer zowel als de Eindgebruiker.

 

3.4. Maatregelen

Crypton behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Crypton behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Crypton beschikt over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen en kan overgaan tot  verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan Crypton de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Crypton binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Crypton zal deze argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

3.5 Toestemming van de Eindgebruiker

De Licentienemer verbindt zich ertoe om alle Eindgebruikers, die via de Licentienemer toegang tot het Platform krijgen, uitvoerig te informeren over de mate waarin en de doeleinden waarvoor hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. De Licentienemer is verplicht de geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van alle bovengenoemde Eindgebruikers te verkrijgen.

3.6 Duur van de licentie

De Licentie wordt toegekend aan de Licentienemer voor een bepaalde duur van 1 jaar. De Licentie begint te lopen vanaf het ogenblik van de activatie van het Platform.

De Licentie zal aan het einde van elke termijn automatisch verlengd worden voor een opeenvolgende periode van 1 jaar, tenzij een van de Partijen de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk beëindigt. De onderhavige Licentieovereenkomst kan aan het einde van elke 1-jarige periode en ten minste drie maanden voor de vervaldatum door elke Partij per aangetekende brief beëindigd worden.

Iedere Partij mag op ieder ogenblik, tijdelijk of onmiddellijk, de uitvoering van de Licentieovereenkomst opschorten of stopzetten wanneer die Partij geconfronteerd wordt met een zwaarwichtige tekortkoming vanwege de andere Partij die betrekking heeft op één of meerdere essentiële verplichtingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.
Een voorafgaande melding aan de hand van een aangetekende brief waarbij de andere Partij een redelijke termijn krijgt om alsnog haar verplichtingen na te komen, is verplicht voor zover dergelijke termijn nog van enig nut kan zijn.

Iedere Partij heeft het recht om de Licentieovereenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen wanneer één van de Partijen niet langer voldoet aan de vereisten van deze Gebruiksvoorwaarden gedurende een periode van twee (2) maanden of langer ten gevolge van een faillissement of een schuldenregeling. De Partij die de Licentieovereenkomst stopzet, moet de nalatige Partij hiervan via een aangetekende brief in kennis stellen. Beide Partijen blijven gebonden hun verplichtingen na te komen tot aan de ontvangst van de brief.

De beëindiging van de Licentieovereenkomst impliceert dat de Eindgebruiker niet langer toegang heeft tot het Platform en haar content. De deactivering van een gebruikersaccount brengt niet automatisch de onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van het account en de bijhorende content met zich mee. Crypton verbindt zich ertoe deze content niet te verwijderen gedurende een periode van minstens twintig (20) dagen volgend op de deactivering.

De Licentienemer heeft geen recht op een terugbetaling van het reeds betaald bedrag voor de overige maanden van de termijn van de originele Licentieovereenkomst wanneer deze Licentieovereenkomst, voor welke reden dan ook, zou beëindigd worden voor de voorziene einddatum.

 

4. TARIEVEN EN BETALING

1. Tarieven

De licentievergoedingen voor het Platform die de Licentienemer aankoopt zullen bepaald worden in een offerte. Aanvullende diensten kunnen verleend worden op verzoek van de Licentienemer. Alle vergoedingen worden weergegeven exclusief btw en/of andere belastingen en heffingen. Alle vergoedingen worden weergegeven in EURO en moeten tevens betaald worden in EURO.

Crypton verbindt zich ertoe de toepasselijke vergoedingen en tarieven niet aan te passen gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst. Een revisie gebaseerd op de consumptieprijsindex (CPI) wordt niet beschouwd als een prijswijziging in de zin van deze bepaling.

De toepasselijke vergoedingen en tarieven vormen het voorwerp van een jaarlijkse automatische indexatie op basis van de consumptieprijsindex (CPI), zoals jaarlijks bepaald en gepubliceerd door de FOD Economie.

2. Betaling

Alle facturen van Crypton dienen, tenzij anders bepaald op de factuur, betaald te worden op volgend rekeningnummer:

 • IBAN: BE07 3631 4638 5366
 • BIC: BBRUBEBB

Bij gebrek aan betaling of in geval van een onvolledige betaling op de vervaldatum zal de wettelijke interest van 8% (voor 2017) per jaar worden aangerekend. Deze vergoedingen zijn automatisch verschuldigd, zonder enige vereiste van een voorafgaande aangetekende brief. Crypton behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor andere schade ten gevolge van deze gebrekkige betaling, waaronder maar niet beperkt tot, invorderingskosten alsook kosten voor het inschakelen van een raadsman.

Een gebrekkige betaling wordt beschouwd als een zwaarwichtige tekortkoming aan één of meerdere essentiële verplichtingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Rechten worden, waar gepast, toegekend aan de Licentienemer en overgedragen op voorwaarde dat de Licentienemer de overeengekomen vergoedingen volledig en tijdig betaalt, inclusief interesten en incassokosten.

Crypton zal de toegang tot eigenschappen en functionaliteiten die het voorwerp uitmaken van bepaalde aanvullende betalende diensten automatisch ontzeggen zodra de overeengekomen toegangstermijn verstreken is. Crypton kent geen terugbetalingen toe als de Licentienemer geen gebruik maakt van zijn inschrijvingen.
De Licentienemer heeft evenmin recht op een terugbetaling wanneer de toegang tot inschrijvingen gedeeltelijk of geheel en tijdelijk of permanent beperkt of ontzegd wordt.

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming. Deze bescherming wordt geboden door intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten zijn van toepassing op ons Platform en haar inhoud. Tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt, zijn alle materialen die het Platform bevat, waaronder, doch niet beperkt tot teksten, graphics, afbeeldingen, codes, illustraties, designs, iconen, foto’s, videoclips en geschreven en andere materialen, evenals hun selectie en schikking, beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere/of andere intellectuele eigendomsrechten.

De Licentienemer die een back-up of archiefkopieën maakt van het gelicentieerde Platform of documentatie moet alle auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en andere vermeldingen die op de originele Platform zijn aangebracht, reproduceren.

De intellectuele eigendomsrechten die hierboven worden opgesomd beschermen eveneens de inhoud die door gebruikers en derde partijen geüpload wordt. Gebruikers behouden alle rechten op hun auteursrechtelijk beschermd werk. Dit geldt evenzeer na het uploaden op het Platform.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. Aansprakelijkheid

Crypton is slechts aansprakelijk voor ernstige of herhaalde lichte contractuele en extracontractuele inbreuken veroorzaakt tijdens het verrichten van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid betreft de handelingen van de bestuurders, werknemers, wettige vertegenwoordigers en betrokken derde partijen van Crypton. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade die voortvloeit uit de tekortkomingen van Crypton.

Crypton is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:

 • mislukkingen ten gevolge van nalatigheid, gebrek aan kennis, onjuist gebruik of het miskennen van de instructies van Crypton door de Licentienemer of de Eindgebruiker;
 • enige schending door de Licentienemer of de Eindgebruiker van diens verplichtingen onder deze Licentie;
 • de aanwezigheid van virussen op het systeem via internet of via gedownloade data of applicaties.

Alle claims inzake aansprakelijkheid moeten gemeld worden aan Crypton binnen tien (10) werkdagen nadat de schade zich heeft voorgedaan. Een gebrek aan dergelijke melding maakt de claim onontvankelijk.

Crypton kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade. Onrechtstreekse schade betreft elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële en commerciële verliezen, hogere totale kosten, hogere personeelskosten, verlies van klanten en/of potentieel. Deze lijst is geenszins limitatief.

Crypton sluit haar aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag niet uit voor zover dat de fraude of het wangedrag toe te schrijven is aan Crypton. De aansprakelijkheid voor lichamelijke kwetsuren en dood wordt uitgesloten voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Crypton, haar bestuurders en werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor de handelingen de daaruit resulterende schade veroorzaakt door haar gebruikers en/of derde partijen. De Licentienemer alleen is aansprakelijk in geval van een contractuele of extracontractuele inbreuk die aan hem toe te schrijven is en die de aansprakelijkheid van Crypton in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (waaronder juridische kosten) veroorzaakt ten koste van Crypton. De Licentienemer moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om Crypton te vrijwaren van enig nadelig effect.

 

2. Overmacht

Wanneer Crypton verhinderd wordt om haar verplichtingen ten opzichte van de andere Partij geheel of gedeeltelijk na te komen ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil om is er sprake van overmacht. Overmacht wordt zeer breed geïnterpreteerd en omvat ook handelingen van derde partijen. Crypton is in dergelijk geval gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Zij dient in geval van overmacht geen schadevergoeding te betalen.

Van zodra het lijkt dat de situatie van overmacht een blijvende aard heeft of langer duurt dan negentig (90) dagen heeft iedere Partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen via een aangetekend schrijven. Prestaties die Crypton reeds geleverd heeft, zullen gefactureerd worden aan de Licentienemer.

7. PRIVACY

Crypton hecht veel belang aan privacy. Daarom willen we de Gebruiker op de meest grondige wijze inlichten over ons beleid inzake persoonsgegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat Crypton steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. Crypton garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens steeds gebeurt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Bij een registratie worden persoonsgegevens verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform. De persoonsgegevens worden mogelijks niet enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Crypton. Het is mogelijk dat de persoonsgegevens verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Dit zou dan louter voor marketingdoeleinden zijn, waarbij Crypton alle mogelijke juridische en technische voorzorgen heeft genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

 

Voor meer informatie omtrent het gebruik door Crypton van persoonsgegevens kan de Gebruiker onze Privacyverklaring  raadplegen.

8. SLOTBEPALINGEN

Crypton is vrij om het Platform te allen tijde aan te passen, uit te breiden, te beperken of te verwijderen. Het uitoefenen van dit recht moet niet vooraf aan de Gebruiker gemeld worden en geeft geen aanleiding tot vergoeding.

De nietigheid of ongeldigheid van (een deel van) een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan. Crypton heeft het recht deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een gelijkaardig doel. De (onder)titels in de Gebruiksvoorwaarden hebben een louter illustratieve waarde.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd conform de Belgische wet- en regelgeving. Enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie, handhaving, werking of beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Partijen worden evenwel aangespoord om eventuele geschillen in de mate van het mogelijke in der minne op te lossen.